МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
05.08.2020 N 2650/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 серпня 2020 р. за N 755/35038

Про внесення змін до додатків до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 465 "Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу", з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України від 22 листопада 2018 року N 2617-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень"

НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до додатків 6 -9 до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16 жовтня 2014 року N 1702/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2014 року за N 1281/26058 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 13 лютого 2017 року N 357/5), виклавши їх у новій редакції, що додаються.
  2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Коломієць В.

 

Міністр

Д. Малюська

 

ДР

 

 

Додаток 6
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N _______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування (ДР)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

______________________________________________________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __

 

 

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Коефіцієнт стадії кримінального провадження (Ксп):

1) повнота участі у стадії кримінального провадження (Ксп баз):

БВПД під час затримання (відмітити потрібне):    не надавалася;    надавалася;

припинення участі адвоката до завершення стадії провадження (відмітити потрібне):

    так (у тому числі    під час першого конфіденційного побачення з адвокатом);    ні;

2) продовження строку досудового розслідування відповідно до частини другої статті 294 КПК (Кå от досуд) (відмітити потрібне):

    не застосовувалося;    до трьох місяців;    до шести місяців, але понад три місяці;    до дванадцяти місяців, але понад шість місяців.

2.2. Коефіцієнт складності кримінального провадження (Кскл):

1) епізоди (групи епізодів) кримінального провадження за ступенем тяжкості (Кå ст. тяж) (відмітити потрібне та вказати кількість епізодів):

    кримінальний проступок_____;     нетяжкий злочин_____;     тяжкий злочин_____;     особливо тяжкий злочин_____;     злочин з посягання на життя*_____.

____________
* Тут і далі - злочини, передбачені статтями 112, 115, частиною третьою статті 258, статтями 348, 3481, 379, 400 і 443 КК;

2) кількість підозрюваних, обвинувачених (крім підзахисного) у кримінальному провадженні (Кспів)** _____.

____________
** У разі якщо у провадженні фігурує лише підзахисний, вказується 0;

3) обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (Кзз) (відмітити потрібне):     так;     ні;

4) особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

    у віці до 18 років;     через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист;    не володіє мовою, якою ведеться провадження;    виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою;    засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

2.3. Оскарження адвокатом у судовому порядку в інтересах захисту особи у кримінальному провадженні незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу, що провадить оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора та/або підготовка та подання адвокатом заяви про вчинене щодо особи кримінальне правопорушення (Кос) (зазначити кількість окремих проваджень, відкритих у результаті відповідних дій адвоката) _______.

2.4. Результати здійснення адвокатом захисту на цій стадії кримінального провадження (Кå рез) (відмітити потрібне у разі наявності умов, викладених у таблиці 9 Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 465 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року N 1048) (далі - Методика)):

 

 

N
з/п***

Результат

 

1

Відмова у задоволенні клопотання прокурора, слідчого щодо обрання особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні злочину, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
    так;     з обранням іншого запобіжного заходу

 

2

Заміна або скасування обраного підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
 
  у разі скасування запобіжного заходу;     з обранням іншого запобіжного заходу

 

4

Закриття провадження за відсутності складу кримінального правопорушення, події кримінального правопорушення, у разі невстановлення доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливостей їх отримання щодо:

    злочину з посягання на життя;    особливо тяжкого злочину;    тяжкого злочину;    нетяжкого злочину;    кримінального проступку

 

5

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із:

    дійовим каяттям (стаття 45 КК);    примиренням винного з потерпілим (стаття 46 КК);    передачею особи на поруки (стаття 47 КК);    зміною обстановки (стаття 48 КК);    закінченням строків давності (стаття 49 КК)

 

6

Зміна правової кваліфікації кримінального правопорушення:

1) у разі зниження найвищого ступеня тяжкості кримінального правопорушення (за всіма епізодами), у вчиненні якого підозрюється (обвинувачується) особа:

    із злочину з посягання на життя на особливо тяжкий;    із злочину з посягання на життя на тяжкий;    із злочину з посягання на життя на нетяжкий;    із злочину з посягання на життя на кримінальний проступок;
    з особливо тяжкого злочину на тяжкий;    з особливо тяжкого злочину на нетяжкий;    з особливо тяжкого злочину на кримінальний проступок;
    з тяжкого злочину на нетяжкий;    з тяжкого злочину на кримінальний проступок;
    із нетяжкого злочину на кримінальний проступок;

2) у разі зниження максимальної санкції, передбаченої відповідною статтею Особливої частини КК, в межах епізоду (групи епізодів) найвищого ступеня тяжкості щодо:

    злочину з посягання на життя;    особливо тяжкого злочину;    тяжкого злочину;    нетяжкого злочину;    кримінального проступку

 

7

Зменшення кількості епізодів обвинувачення (вказати кількість таких епізодів):

    злочину з посягання на життя ____;    особливо тяжкого злочину ____;    тяжкого злочину ___;

    нетяжкого злочину ____;    кримінального проступку ____

____________
*** Згідно з нумерацією, наведеною у таблиці 9 Методики.

2.5. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД (Кзвіт), починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД / стадії провадження (відмітити потрібне):

    до 45 днів;

    від 46 до 60 днів;

    від 61 до 90 днів;

    від 91 до 120 днів;

    понад 120 днів.

 

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

    повідомлення про підозру;    обвинувальний акт або його відповідні частини;    постанова слідчого чи дізнавача або прокурора про закриття кримінального провадження;    клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

    клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;

    медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби;    інше (зазначити):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рк = 20 х ___,___ грн х ______ х ______ х ______ х ______ х ______ = _______,___ грн.

Огод Ксп Кскл Кос Кå рез Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __   _________________
                                          (дата)                                        (підпис адвоката)

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __           _________________
                                                                                                         (дата)                                                 (підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __  Центр з надання БВПД __________________      ___________
                                             (дата)                                                                  (прізвище, ініціали уповноваженої особи)        (підпис)

     

 

С1

 

 

Додаток 7
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N _______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні на стадії провадження в суді першої інстанції (С1)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - ______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

______________________________________________________________  __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Коефіцієнт стадії кримінального провадження (Ксп):

1) повнота участі у стадії кримінального провадження (Ксп баз):

БВПД під час попередньої стадії провадження (відмітити потрібне):    не надавалася;    надавалася;

припинення участі адвоката до завершення стадії провадження (відмітити потрібне):

    так (у тому числі    під час першого конфіденційного побачення з адвокатом);    ні;

2) розгляд лише частини доказів за всіма епізодами кримінального провадження (розгляд судом обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку у спрощеному провадженні та/або стаття 349 КПК) (Кос. пров) (відмітити потрібне):    так;    ні;

3) зміна складу суду (Кзмін) (вказати кількість змін складу суду під час судового розгляду, що призвело до розгляду справи спочатку (у разі наявності)) _____;

4) повернення обвинувального акта на доопрацювання внаслідок задоволення клопотання, поданого адвокатом (Кпов) (відмітити потрібне):     так (вказати кількість) ____;     ні;

5) кількість днів, протягом яких адвокат брав участь у судових засіданнях (Ксуд) (вказати кількість та заповнити реєстр судових засідань у разі, якщо було понад п'ять таких днів) _____.

Реєстр судових засідань:

 

N
з/п

Дата і час початку
та завершення

N
з/п

Дата і час початку
та завершення

N
з/п

Дата і час початку
та завершення

1

 

8

 

15

 

2

 

9

 

16

 

3

 

10

 

17

 

4

 

11

 

18

 

5

 

12

 

19

 

6

 

13

 

20

 

7

 

14

 

21

 

2.2. Коефіцієнт складності кримінального провадження (Кскл):

1) епізоди (групи епізодів) кримінального провадження за ступенем тяжкості (Кå ст. тяж) (відмітити потрібне та вказати кількість епізодів):    кримінальний проступок _____;    нетяжкий злочин _____;     тяжкий злочин _____;    особливо тяжкий злочин _____ (  розгляд судом колегіально (у разі наявності));    злочин з посягання на життя* _____.

____________
* Тут і далі - злочини, передбачені статтями 112, 115, частиною третьою статті 258, статтями 348, 3481, 379, 400 і 443 КК;

2) кількість підозрюваних, обвинувачених (крім підзахисного) у кримінальному провадженні (Кспів) ** _____.

____________
** У разі якщо у провадженні фігурує лише підзахисний, вказується 0;

3) обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (Кзз) (відмітити потрібне):    так;    ні;

4) особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

    у віці до 18 років;    через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист;    не володіє мовою, якою ведеться провадження;    виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою;    засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

2.3. Оскарження адвокатом у судовому порядку в інтересах захисту особи у кримінальному провадженні незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу, що провадить оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора та/або підготовка та подання адвокатом заяви про вчинене щодо особи кримінальне правопорушення (Кос) (зазначити кількість окремих проваджень, відкритих у результаті відповідних дій адвоката) _______.

2.4. Результати здійснення адвокатом захисту на цій стадії кримінального провадження (Кå рез) (відмітити потрібне у разі наявності умов, викладених у таблиці 9 Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 465 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року N 1048) (далі - Методика)):

 

 

N
з/п***

Результат

 

1

Відмова у задоволенні клопотання прокурора, слідчого щодо обрання особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні злочину, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
    так;     з обранням іншого запобіжного заходу

 

2

Заміна або скасування обраного підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
 
  у разі скасування запобіжного заходу;     з обранням іншого запобіжного заходу

 

3

Ухвалення виправдувального вироку або скасування обвинувального вироку та закриття провадження судом апеляційної, касаційної інстанцій, Верховним Судом щодо:
    злочину з посягання на життя;     особливо тяжкого злочину;     тяжкого злочину;     нетяжкого злочину;     кримінального проступку

 

4

Закриття провадження за відсутності складу кримінального правопорушення, події кримінального правопорушення, у разі невстановлення доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливостей їх отримання щодо:

    злочину з посягання на життя;    особливо тяжкого злочину;    тяжкого злочину;    нетяжкого злочину;    кримінального проступку

 

5

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із:

    дійовим каяттям (стаття 45 КК);    примиренням винного з потерпілим (стаття 46 КК);    передачею особи на поруки (стаття 47 КК);    зміною обстановки (стаття 48 КК);    закінченням строків давності (стаття 49 КК)

 

6

Зміна правової кваліфікації кримінального правопорушення:

1) у разі зниження найвищого ступеня тяжкості кримінального правопорушення (за всіма епізодами), у вчиненні якого підозрюється (обвинувачується) особа:

    із злочину з посягання на життя на особливо тяжкий;    із злочину з посягання на життя на тяжкий;    із злочину з посягання на життя на нетяжкий;    із злочину з посягання на життя на кримінальний проступок;
    з особливо тяжкого злочину на тяжкий;    з особливо тяжкого злочину на нетяжкий;
    з особливо тяжкого злочину на кримінальний проступок;
    з тяжкого злочину на нетяжкий;    з тяжкого злочину на кримінальний проступок;
    із нетяжкого злочину на кримінальний проступок;

2) у разі зниження максимальної санкції, передбаченої відповідною статтею Особливої частини КК, в межах епізоду (групи епізодів) найвищого ступеня тяжкості щодо:

    злочину з посягання на життя;    особливо тяжкого злочину;    тяжкого злочину;    нетяжкого злочину;    кримінального проступку

 

7

Зменшення кількості епізодів обвинувачення (вказати кількість таких епізодів):

    злочину з посягання на життя ____;    особливо тяжкого злочину ____;    тяжкого злочину ____;    нетяжкого злочину ____;    кримінального проступку ____

 

8

Звільнення від відбування покарання з випробуванням (статті 75, 79, 104 КК) за умови:
 
  відсутності судимості;     наявності судимості

 

9

Призначення найменш суворого з передбачених відповідною статтею Особливої частини КК альтернативних покарань або більш м'якого покарання, ніж передбачено законом (стаття 69 КК):    так

 

10

Призначення мінімального строку (розміру) покарання:
 
  за відсутності судимості;     за наявності судимості

 

11

Застосування примусових заходів виховного характеру, не пов'язаних з направленням неповнолітнього до спеціальної навчальної установи, у разі вчинення ним нетяжкого злочину або кримінального проступку:

    вперше;    в іншому випадку

____________
*** Згідно з нумерацією, наведеною у таблиці 9 Методики.

2.5. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД (Кзвіт), починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД / стадії провадження (відмітити потрібне):

    до 45 днів;

    від 46 до 60 днів;

    від 61 до 90 днів;

    від 91 до 120 днів;

    понад 120 днів.

 

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

    обвинувальний акт або його відповідні частини (у разі якщо не подано на попередній стадії провадження);    вирок або ухвала суду першої інстанції;    клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;    медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби;    інше (зазначити): _________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рк = 20 х ___,___ грн х ______ х ______ х ______ х ______ х ______ = _______,___ грн.

Огод Ксп Кскл Кос Кå рез Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __    _________________
                                            (дата)                                       (підпис адвоката)

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __      _________________
                                                                                                          (дата)                                        (підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __  Центр з надання БВП ___________________    ____________
                                              (дата)                                                               (прізвище, ініціали уповноваженої особи)      (підпис)

     

 

С2

 

 

Додаток 8
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N _______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні на стадії розгляду в суді апеляційної інстанції (С2)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

_______________________________________________________________  __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Коефіцієнт стадії кримінального провадження (Ксп):

1) повнота участі у стадії кримінального провадження (Ксп баз):

БВПД під час попередньої стадії провадження (відмітити потрібне):    не надавалася;    надавалася;

участь адвоката у судовому провадженні (відмітити потрібне):    так;    ні;

припинення участі адвоката до завершення стадії провадження (відмітити потрібне):

    так (у тому числі    під час першого конфіденційного побачення з адвокатом);    ні;

2) зміна складу суду (Кзмін) (вказати кількість змін складу суду під час судового розгляду, що призвело до розгляду справи спочатку (у разі наявності)) _____;

3) кількість днів, протягом яких адвокат брав участь у судових засіданнях (Ксуд) (вказати кількість та заповнити реєстр судових засідань у разі, якщо було понад п'ять таких днів) _____.

Реєстр судових засідань:

 

N
з/п

Дата і час початку
та завершення

N
з/п

Дата і час початку
та завершення

N
з/п

Дата і час початку
та завершення

1

 

6

 

11

 

2

 

7

 

12

 

3

 

8

 

13

 

4

 

9

 

14

 

5

 

10

 

15

 

2.2. Коефіцієнт складності кримінального провадження (Кскл):

1) епізоди (групи епізодів) кримінального провадження за ступенем тяжкості (Кå ст. тяж) (відмітити потрібне та вказати кількість епізодів):    кримінальний проступок _____;    нетяжкий злочин _____;    тяжкий злочин_____;    особливо тяжкий злочин _____ (   розгляд судом колегіально (відмітити у разі наявності));    злочин з посягання на життя* _____.

____________
* Тут і далі - злочини, передбачені статтями 112, 115, частиною третьою статті 258, статтями 348, 3481, 379, 400 і 443 КК;

2) кількість підозрюваних, обвинувачених (крім підзахисного) у кримінальному провадженні (Кспів)** _____.

____________
** У разі якщо у провадженні фігурує лише підзахисний, вказується 0;

3) обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (Кзз) (відмітити потрібне):
    так;    ні;

4) особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

    у віці до 18 років;    через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист;    не володіє мовою, якою ведеться провадження;    виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою;    засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

2.3. Оскарження адвокатом у судовому порядку в інтересах захисту особи у кримінальному провадженні незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу, що провадить оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора та/або підготовка та подання адвокатом заяви про вчинене щодо особи кримінальне правопорушення (Кос) (зазначити кількість окремих проваджень, відкритих у результаті відповідних дій адвоката) _______.

2.4. Результати здійснення адвокатом захисту на цій стадії кримінального провадження (Кå рез) (відмітити потрібне у разі наявності умов, викладених у таблиці 9 Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 465 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року N 1048) (далі - Методика)):

 

 

N
з/п***

Результат

 

1

Відмова у задоволенні клопотання прокурора, слідчого щодо обрання особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні злочину, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
    так;     з обранням іншого запобіжного заходу    так;    зі звільненням під заставу;    з обранням іншого запобіжного заходу

 

2

Заміна або скасування обраного підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
 
  у разі скасування запобіжного заходу;     з обранням іншого запобіжного заходу

 

3

Ухвалення виправдувального вироку або скасування обвинувального вироку та закриття провадження судом апеляційної, касаційної інстанцій, Верховним Судом щодо:
    злочину з посягання на життя;     особливо тяжкого злочину;     тяжкого злочину;     нетяжкого злочину;     кримінального проступку

 

4

Закриття провадження за відсутності складу кримінального правопорушення, події кримінального правопорушення, у разі невстановлення доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливостей їх отримання щодо:

    злочину з посягання на життя;    особливо тяжкого злочину;    тяжкого злочину;    нетяжкого злочину;    кримінального проступку

 

5

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із:

    дійовим каяттям (стаття 45 КК);    примиренням винного з потерпілим (стаття 46 КК);    передачею особи на поруки (стаття 47 КК);    зміною обстановки (стаття 48 КК);    закінченням строків давності (стаття 49 КК)

 

6

Зміна правової кваліфікації кримінального правопорушення:

1) у разі зниження найвищого ступеня тяжкості кримінального правопорушення (за всіма епізодами), у вчиненні якого підозрюється (обвинувачується) особа:

    із злочину з посягання на життя на особливо тяжкий;    із злочину з посягання на життя на тяжкий;

    із злочину з посягання на життя на нетяжкий;    із злочину з посягання на життя на кримінальний проступок;

    з особливо тяжкого злочину на тяжкий;    з особливо тяжкого злочину на нетяжкий;    з особливо тяжкого злочину на кримінальний проступок;

    з тяжкого злочину на нетяжкий;    з тяжкого злочину на кримінальний проступок;

    із нетяжкого злочину на кримінальний проступок;

2) у разі зниження максимальної санкції, передбаченої відповідною статтею Особливої частини КК, в межах епізоду (групи епізодів) найвищого ступеня тяжкості щодо:

    злочину з посягання на життя;    особливо тяжкого злочину;    тяжкого злочину;    нетяжкого злочину;    кримінального проступку

 

7

Зменшення кількості епізодів обвинувачення (вказати кількість таких епізодів):

    злочину з посягання на життя ____;    особливо тяжкого злочину ____;    тяжкого злочину ____;    нетяжкого злочину ____;    кримінального проступку ____

 

8

Звільнення від відбування покарання з випробуванням (статті 75, 79, 104 КК) за умови:
 
  відсутності судимості;     наявності судимості

 

9

Призначення найменш суворого з передбачених відповідною статтею Особливої частини КК альтернативних покарань або більш м'якого покарання, ніж передбачено законом (стаття 69 КК):    так

 

10

Призначення мінімального строку (розміру) покарання:
 
  за відсутності судимості;     за наявності судимості

 

11

Застосування примусових заходів виховного характеру, не пов'язаних з направленням неповнолітнього до спеціальної навчальної установи, у разі вчинення ним нетяжкого злочину або кримінального проступку:

    вперше;    в іншому випадку

 

12

Залишення без змін рішення суду попередньої інстанції у разі його оскарження стороною обвинувачення в суді апеляційної, касаційної інстанцій, Верховному Суді:    так

____________
*** Згідно з нумерацією, наведеною у таблиці 9 Методики.

2.5. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД / стадії провадження звіт) (відмітити потрібне):

    до 45 днів;

    від 46 до 60 днів;

    від 61 до 90 днів;

    від 91 до 120 днів;

    понад 120 днів.

 

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

    вирок;    ухвала суду апеляційної інстанції;    медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби;    інше (зазначити): ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рк = 20 х ___,___ грн х ______ х ______ х ______ х ______ х ______ = _______,___ грн.

Огод Ксп Кскл Кос Кå рез Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __             _________________
                                            (дата)                                                    (підпис адвоката)

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __           _________________
                                                                                                           (дата)                                              (підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __ Центр з надання Б______________________    ____________
                                         (дата)                                                                (прізвище, ініціали уповноваженої особи)         (підпис)

     

 

С3

 

 

Додаток 9
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N _______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні на стадії провадження в суді касаційної інстанції / Верховному Суді (С3)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД _______________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

_____________________________________________________________   __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Коефіцієнт стадії кримінального провадження (Ксп):

1) повнота участі у стадії кримінального провадження (Ксп баз):

БВПД під час попередньої стадії провадження (відмітити потрібне):    не надавалася;    надавалася;

участь адвоката у судовому провадженні (відмітити потрібне):    так;    ні;

припинення участі адвоката до завершення стадії провадження (відмітити потрібне):

    так (у тому числі    під час першого конфіденційного побачення з адвокатом);    ні;

2) кількість днів, протягом яких адвокат брав участь у судових засіданнях (Ксуд) (вказати кількість та заповнити реєстр судових засідань у разі, якщо було понад п'ять таких днів) _____.

Реєстр судових засідань:

 

N
з/п

Дата і час початку
та завершення

N
з/п

Дата і час початку
та завершення

N
 
з/п

Дата і час початку
та завершення

1

 

4

 

7

 

2

 

5

 

8

 

3

 

6

 

9

 

2.2. Коефіцієнт складності кримінального провадження (Кскл):

1) епізоди (групи епізодів) кримінального провадження за ступенем тяжкості (К å ст. тяж) (відмітити потрібне та вказати кількість епізодів):    кримінальний проступок _____;    нетяжкий злочин _____;    тяжкий злочин _____;    особливо тяжкий злочин _____ (  розгляд судом колегіально (відмітити у разі наявності));    злочин з посягання на життя* _____.

____________
* Тут і далі - злочини, передбачені статтями 112, 115, частиною третьою статті 258, статтями 348, 3481, 379, 400 і 443 КК;

2) кількість підозрюваних, обвинувачених (крім підзахисного) у кримінальному провадженні (Кспів)** _________.

____________
** У разі якщо у провадженні фігурує лише підзахисний, вказується 0;

3) обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (Кзз) (відмітити потрібне):
    так;    ні;

4) особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

    у віці до 18 років;    через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист;    не володіє мовою, якою ведеться провадження;    виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою;    засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

2.3. Оскарження адвокатом у судовому порядку в інтересах захисту особи у кримінальному провадженні незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу, що провадить оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора та/або підготовка та подання адвокатом заяви про вчинене щодо особи кримінальне правопорушення (Кос) (зазначити кількість окремих проваджень, відкритих у результаті відповідних дій адвоката) _______.

2.4. Результати здійснення адвокатом захисту на цій стадії кримінального провадження (Ке рез) (відмітити потрібне у разі наявності умов, викладених у таблиці 9 Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 465 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року N 1048) (далі - Методика)):

 

 

N
з/п***

Результат

 

1

Відмова у задоволенні клопотання прокурора, слідчого щодо обрання особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні злочину, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
 
  так;     з обранням іншого запобіжного заходу

 

2

Заміна або скасування обраного підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
 
  у разі скасування запобіжного заходу;     з обранням іншого запобіжного заходу

 

3

Ухвалення виправдувального вироку або скасування обвинувального вироку та закриття провадження судом апеляційної, касаційної інстанцій, Верховним Судом щодо:

    злочину з посягання на життя;     особливо тяжкого злочину;     тяжкого злочину;
    нетяжкого злочину;     кримінального проступку

 

4

Закриття провадження за відсутності складу кримінального правопорушення, події кримінального правопорушення, у разі невстановлення доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливостей їх отримання щодо:

    злочину з посягання на життя;    особливо тяжкого злочину;    тяжкого злочину;    нетяжкого злочину;    кримінального проступку

 

5

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із:

    дійовим каяттям (стаття 45 КК);    примиренням винного з потерпілим (стаття 46 КК);    передачею особи на поруки (стаття 47 КК);    зміною обстановки (стаття 48 КК);    закінченням строків давності (стаття 49 КК)

 

6

Зміна правової кваліфікації кримінального правопорушення:

1) у разі зниження найвищого ступеня тяжкості кримінального правопорушення (за всіма епізодами), у вчиненні якого підозрюється (обвинувачується) особа:

    із злочину з посягання на життя на особливо тяжкий;    із злочину з посягання на життя на тяжкий;    із злочину з посягання на життя на нетяжкий;    із злочину з посягання на життя на кримінальний проступок;

    з особливо тяжкого злочину на тяжкий;    з особливо тяжкого злочину на нетяжкий;    з особливо тяжкого злочину на кримінальний проступок;
    з тяжкого злочину на нетяжкий;    з тяжкого злочину на кримінальний проступок;
    із нетяжкого злочину на кримінальний проступок;

2) у разі зниження максимальної санкції, передбаченої відповідною статтею Особливої частини КК, в межах епізоду (групи епізодів) найвищого ступеня тяжкості щодо:

    злочину з посягання на життя;    особливо тяжкого злочину;    тяжкого злочину;    нетяжкого злочину;    кримінального проступку

 

7

Зменшення кількості епізодів обвинувачення (вказати кількість таких епізодів):

    злочину з посягання на життя ____;    особливо тяжкого злочину ____;    тяжкого злочину ____;    нетяжкого злочину ____;    кримінального проступку ____

 

8

Звільнення від відбування покарання з випробуванням (статті 75, 79, 104 КК) за умови:
 
  відсутності судимості;     наявності судимості

 

9

Призначення найменш суворого з передбачених відповідною статтею Особливої частини КК альтернативних покарань або більш м'якого покарання, ніж передбачено законом (стаття 69 КК):    так

 

10

Призначення мінімального строку (розміру) покарання:
 
  за відсутності судимості;     за наявності судимості

 

11

Застосування примусових заходів виховного характеру, не пов'язаних з направленням неповнолітнього до спеціальної навчальної установи, у разі вчинення ним нетяжкого злочину або кримінального проступку:

    вперше;    в іншому випадку

 

12

Залишення без змін рішення суду попередньої інстанції у разі його оскарження стороною обвинувачення в суді апеляційної, касаційної інстанцій, Верховному Суді:    так

____________
*** Згідно з нумерацією, наведеною у таблиці 9 Методики.

2.5. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД / стадії провадження звіт) (відмітити потрібне):

    до 45 днів;

    від 46 до 60 днів;

    від 61 до 90 днів;

    від 91 до 120 днів;

    понад 120 днів.

 

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

    обвинувальний акт або його відповідні частини (у разі якщо не подано на попередній стадії провадження);    вирок або ухвала суду першої інстанції;    клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;    медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби;    інше (зазначити): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рк = 20 х ___,___ грн х ______ х ______ х ______ х ______ х ______ = _______,___ грн.

Огод Ксп Кскл Кос Ке рез Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __        ___________________
                                             (дата)                                              (підпис адвоката)

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __       __________________
                                                                                                           (дата)                                          (підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __ Центр з надання БВПД ___________________  ____________
                                                 (дата)                                                               (прізвище, ініціали уповноваженої особи)   (підпис)

     

___________