МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.10.2019 N 3220/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2019 р. за N 1138/34109

Про внесення змін до Порядку ведення Довірчого списку

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (із змінами), та з метою визначення порядку внесення кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг у банківській системі України та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг при здійсненні переказу коштів (учасників платіжних систем) до Довірчого списку відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги"

НАКАЗУЮ:

 1. Унести до Порядку ведення Довірчого списку, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 жовтня 2018 року N 3373/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2018 року за N 1221/32673, такі зміни:

1) у розділі II:

пункт 1 після слів "частинами першою - шостою" доповнити словом ", восьмою";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Підставами для внесення відомостей до Довірчого списку про заявника та кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаватимуться, є рішення центрального засвідчувального органу (далі - ЦЗО) або подання засвідчувального центру (далі - ЗЦ) та засвідчення заявником у ЦЗО або ЗЦ чинності одного або декількох своїх відкритих ключів (окремо для кожної електронної довірчої послуги), які використовуватимуться для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Інформація про засвідчення заявником у ЗЦ чинності одного або декількох своїх відкритих ключів (окремо для кожної електронної довірчої послуги), які використовуватимуться для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, зазначається у поданні та направляється до ЦЗО.

Про засвідчення одного або декількох відкритих ключів Адміністратор ІТС ЦЗО протягом трьох календарних днів повідомляє ЦЗО в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису посадової особи Адміністратора ІТС ЦЗО.";

2) у пункті 4 розділу III:

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"У разі закінчення терміну дії або скасування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг до ЦЗО подається заява про внесення змін до Довірчого списку для зміни статусу відповідної зазначеному сертифікату кваліфікованої електронної довірчої послуги.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

абзац третій після слова "використовуватиметься" доповнити словом "/використовувався";

3) доповнити новим розділом III1 такого змісту:

"III1. Внесення відомостей (змін) до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру

 1. ЗЦ протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про внесення відомостей про заявника та кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаватимуться, до Довірчого списку або отримання від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг заяви про внесення змін до Довірчого списку надсилає до ЦЗО подання (далі - подання ЗЦ), яке включає:

повідомлення про прийняте рішення;

відомості про заявника та кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаватимуться, включаючи інформацію про відповідність порядку надання зазначеної кваліфікованої електронної довірчої послуги Вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, затвердженим в установленому порядку Національним банком України;

кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформовані ЗЦ, які заявник / кваліфікований надавач електронних довірчих послуг використовуватиме для надання відповідних кваліфікованих електронних довірчих послуг (у разі внесення до Довірчого списку відомостей про заявника або якщо зміни відомостей про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, що містяться в Довірчому списку, пов'язані з формуванням нових кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів).

 1. У разі закінчення терміну дії або скасування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, сформованого ЗЦ, до ЦЗО подається відповідне подання ЗЦ про внесення змін до Довірчого списку для зміни статусу відповідної зазначеному сертифікату кваліфікованої електронної довірчої послуги.
 2. ЦЗО після реєстрації подання ЗЦ надсилає Адміністратору ІТС ЦЗО копію подання ЗЦ.
 3. Після отримання від ЦЗО копії подання ЗЦ Адміністратор ІТС ЦЗО не пізніше наступного робочого дня вносить до Довірчого списку відомості про заявника / кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг та кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаватимуться, разом із сформованими сертифікатами відповідно до схеми Довірчого списку, визначеної Обов'язковими вимогами до довірчого списку, затвердженими Постановою.
 4. Відомості про кваліфіковані електронні довірчі послуги вносяться Адміністратором ІТС ЦЗО відповідно до підпункту 10 пункту 2 розділу V цього Порядку.
 5. Адміністратор ІТС ЦЗО того самого дня в електронній формі інформує ЦЗО та ЗЦ про внесення відомостей/змін до Довірчого списку.
 6. ЗЦ на підставі прийнятого рішення про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку не пізніше ніж за один робочий день до дати припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг надсилає до ЦЗО подання про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку.
 7. ЦЗО надсилає Адміністратору ІТС ЦЗО копію подання ЗЦ про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку.
 8. Після отримання копії подання ЗЦ про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку Адміністратор ІТС ЦЗО не пізніше наступного робочого дня вносить до Довірчого списку відповідні зміни та в електронній формі інформує про це ЦЗО та ЗЦ.";

4) у пункті 2 розділу V:

підпункт 7 після слів "кваліфікованих надавачів" доповнити словами "електронних довірчих послуг";

доповнити новим підпунктом такого змісту:

"10) для ідентифікації кваліфікованих електронних довірчих послуг, відомості про які внесені до Довірчого списку на підставі рішення ЗЦ, у Довірчому списку використовуються такі поля:

Scheme service definition URI відповідно до пункту 5.5.6 ДСТУ ETSI TS 119 612:2016 "Електронні підписи та інфраструктури. Довірчі списки" (ETSI TS 119 612:2016, IDT), в якому містяться гіперпосилання на інформаційні вебсторінки на офіційному вебсайті ЦЗО (https://czo.gov.ua/nbulegislationua - українською мовою та https://czo.gov.ua/nbulegislationen - англійською мовою), де містяться посилання на нормативно-правові акти, вимогами яких керується кваліфікований надавач електронних довірчих послуг для надання кваліфікованої електронної довірчої послуги;

additionalServiceInformation Extention відповідно до пункту 5.5.9.4 ДСТУ ETSI TS 119 612:2016 "Електронні підписи та інфраструктури. Довірчі списки" (ETSI TS 119 612:2016, IDT), у якому міститься ознака відповідності порядку надання зазначеної кваліфікованої електронної довірчої послуги Вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, затвердженим в установленому порядку Національним банком України, у вигляді наявності гіперпосилання https://czo.gov.ua/bankingandpayment.";

5) у тексті Порядку слова "кваліфікованих довірчих послуг", "кваліфікованих послуг" замінити словами "кваліфікованих електронних довірчих послуг".

 1. Скасувати наказ Міністерства юстиції України від 29 серпня 2019 року N 2727/5 "Про внесення змін до Порядку ведення Довірчого списку".
 2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства з питань
електронного урядування України

О. Риженко

Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

Голова Національного банку України

Я. Смолій

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

С. Лур'є

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації