МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
22.11.2019 N 3606/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 листопада 2019 р. за N 1179/34150

Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до підпункту 22 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до пункту 4 глави 2 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5), такі зміни:

після абзацу першого доповнити новими абзацами другим, третім такого змісту:

"У разі пред'явлення посвідки на постійне чи тимчасове проживання орган державної реєстрації актів цивільного стану здійснює її перевірку за допомогою сервісу Державної міграційної служби України згідно з відомостями про недійсні документи.

Іноземець або особа без громадянства під час подання заяви про державну реєстрацію шлюбу попереджається про необхідність у випадках, передбачених цими Правилами, підтвердження територіальним органом Державної міграційної служби України законності його перебування на території України на день державної реєстрації шлюбу, про що робиться відповідний запис у заяві про державну реєстрацію шлюбу, який скріплюється його підписом.".

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Орган державної реєстрації актів цивільного стану направляє запит до територіального органу Державної міграційної служби України про перевірку законності перебування іноземця або особи без громадянства на території України на день державної реєстрації шлюбу у разі:";

в абзаці шостому слова "або у вкладному талоні" виключити, слова ", скріпленої печаткою" замінити словами "на постійне проживання";

абзац восьмий замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Запит направляється невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня подання заяви про державну реєстрацію шлюбу за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

У запиті зазначаються дата подання заяви про державну реєстрацію шлюбу та дата державної реєстрації шлюбу, призначена органом державної реєстрації актів цивільного стану.".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;

доповнити новими абзацами такого змісту:

"Територіальний орган Державної міграційної служби України у день отримання запиту або не пізніше наступного робочого дня за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку повідомляє відповідний орган державної реєстрації актів цивільного стану про результати перевірки законності перебування іноземця або особи без громадянства на території України.

Якщо до призначеної органом державної реєстрації актів цивільного стану дати державної реєстрації шлюбу більше ніж 10 календарних днів, результати перевірки повідомляються не пізніше ніж за 7 календарних днів до дня державної реєстрації шлюбу.".

2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є. М.

 

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
міграційної служби України

М. Соколюк

 

Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації