МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.06.2020 N 417

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 липня 2020 р. за
N 699/34982

Про затвердження Змін до Порядку та умов прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ

Відповідно до пункту 32 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905, підпункту 65 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423, з метою удосконалення Порядку та умов прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Зміни до Порядку та умов прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ, затвердженогонаказом Міністерства соціальної політики України від 17 листопада 2011 року N 445, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2011 року за N 1406/20144, що додаються.
 2. Департаменту реалізації державної соціальної політики (Дейнега О. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б. Б.

 

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

 

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Л. Денісова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
15 червня 2020 року N 417

Зміни
до Порядку та умов прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ

 1. В абзаці другому пункту 4 слова "та надає письмову згоду на обробку персональних даних" виключити.
 2. Пункт 6 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Для належного формування особової справи та її подальшого архівного зберігання до справи додається картонна папка для паперів на зав'язках.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

 1. Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Для зручності користування та належного зберігання установлено відповідні для визначених країн кольори папок, у яких подаються справи: Ізраїль, Канада - білий; Республіка Аргентина, Перу, Мексика - синій; Італія - зелений; Сполучені Штати Америки - червоний; Франція - жовтий; інші країни - фіолетовий.".

 1. У пункті 8:

слово та цифри "у пунктах 7, 8" замінити словами та цифрами "у цьому пункті та пунктах 6, 7";

після слів "без розгляду" доповнити словами та цифрою "разом із повідомленням за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.".

 1. У пункті 9:

слово та цифри "пунктами 7, 8" замінити словом і цифрами "пунктами 6 - 8";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Того ж дня справа формується, прошнуровується і нумерується працівником Міністерства, визначеним відповідно до посадових інструкцій, і скріплюється печаткою та завіряється підписом уповноваженої посадової особи Міністерства.".

 1. У пункті 10:

в абзаці першому слово та цифру "додаток 4" замінити словом і цифрою "додаток 6";

абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі відмови у взятті на облік заявнику разом із відповіддю у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови повертаються всі документи справи, крім заяви, фотокопій довіреності на вчинення представницьких дій та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу представника.".

 1. Доповнити Порядок додатком 2 такого змісту:

"Додаток 2
до Порядку та умов прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ
(пункт 8)

Повідомлення
про відмову у реєстрації справ громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника(ів) або представника сім'ї
_____________________________________________________________________________________

Дата прийому _________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника(ів)*
_____________________________________________________________________________________

Причина відмови у реєстрації справи:

  документи, що подаються до Мінсоцполітики, не відповідають переліку, зазначеному в пункті 33 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905 (далі - Порядок провадження);

  документи, зазначені у пункті 33 Порядку провадження, заява, звернення оформлені з порушенням вимог пункту 34 Порядку провадження;

  строк дії документів, що подаються до Мінсоцполітики, не відповідає пункту 35 Порядку провадження;

   інше.

Посада, прізвище, ініціали та підпис посадової особи Мінсоцполітики
 ______________________________________________________________________________________
* Не заповнюється в разі особистого подання заявником (ами).".

У зв'язку з цим додаток до Порядку вважати додатком 1.

У тексті Порядку посилання на додаток замінити посиланням на додаток 1.

 

Директор Департаменту реалізації
державної соціальної політики

О. Дейнега