МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 27 квітня 2018 року N 599

Про затвердження Положення про Громадську раду при Міністерстві соціальної політики України

Відповідно до пункту 2 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" (зі змінами), наказую:

  1. Затвердити Положення про Громадську раду при Міністерстві соціальної політики України, що додається.
  2. Департаменту аналітичного та організаційного забезпечення керівництва Міністерства (С. Бичков) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства.

 

Міністр

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
27 квітня 2018 року N 599

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Міністерстві соціальної політики України

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Громадська рада при Міністерстві соціальної політики України (далі - Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 N 996 (зі змінами), у сферах діяльності, визначених Положенням про Міністерство соціальної політики України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 N 423 (зі змінами).

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Громадську раду.

1.3. Громадська рада має повне офіційне найменування: "Громадська рада при Міністерстві соціальної політики України" і скорочене найменування "ГР при Мінсоцполітики". Не має статусу юридичної особи, коштів і майна.

1.4. Діяльність Громадської ради регулюється Положенням про Громадську раду (далі - Положення), яке розробляється Громадською радою та визначає її статус, мету, основні завдання, функції, повноваження, спосіб прийняття рішень, права і обов'язки її членів, порядок набуття та позбавлення членства в ній, а також процедури взаємодії між Громадською радою та Мінсоцполітики під час реалізації її повноважень.

Положення затверджується Мінсоцполітики та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розроблення та затвердження змін до Положення здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження цього Положення.

Розділ 2. Мета та основні завдання

2.1. Метою створення та діяльності Громадської ради є сприяння налагодженню тісної взаємодії між Мінсоцполітики та представниками громадськості у питаннях реалізації та реформування державної соціальної політики.

2.2. Основними завданнями Громадської ради є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю Мінсоцполітики;

сприяння врахуванню Мінсоцполітики громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері діяльності Мінсоцполітики, налагодження ефективної взаємодії Мінсоцполітики з громадськістю.

Розділ 3. Функції Громадської ради

3.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

готує та подає Мінсоцполітики пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

готує та подає Мінсоцполітики пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

подає Мінсоцполітики обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких Мінсоцполітики проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері діяльності Мінсоцполітики, удосконалення роботи Мінсоцполітики;

проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Мінсоцполітики та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових, актів, які розробляє Мінсоцполітики;

здійснює громадський контроль за врахуванням Мінсоцполітики пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у володінні Мінсоцполітики, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики та в інший прийнятний спосіб;

збирає, узагальнює та подає Мінсоцполітики інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства (далі - ІГС) щодо вирішення питань у сфері діяльності Мінсоцполітики, які мають важливе суспільне значення;

організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань, які стосуються сфери діяльності Мінсоцполітики;

готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

співпрацює з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, ІГС.

3.2. Громадська рада має право:

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо) та припиняти їх діяльність;

проводити планові та позапланові засідання Громадської ради та її постійних та тимчасових робочих органів;

вносити пропозиції Мінсоцполітики щодо персонального складу Громадської ради;

залучати до своєї роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних ІГС, експертних і наукових організацій, підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом, слухання, тренінги та інші заходи;

отримувати в установленому порядку від Мінсоцполітики, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

отримувати від Мінсоцполітики проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій;

розглядати, узагальнювати та аналізувати звернення громадян та ІГС, що надходять до Громадської ради;

Розділ 4. Права та обов'язки членів Громадської ради

4.1. Члени Громадської ради мають право:

отримувати доступ до приміщень, в яких розміщено Мінсоцполітики, відповідно до наказу Мінсоцполітики від 11.01.2016 N 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2016 за N 168/28298;

вносити пропозиції та брати участь у обговоренні питань, що плануються до розгляду на засіданні Громадської ради та її постійних та тимчасових робочих органів;

інформувати Громадську раду про свою діяльність;

брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради та її постійних та тимчасових робочих органів, членом яких вони є;

бути присутніми на засіданні інших постійних та тимчасових робочих органів Громадської ради, висловлювати свою думку з правом дорадчого голосу;

обирати та бути обраним до будь-якого постійного та тимчасового робочого органу, що утворюється Громадською радою, та припиняти членство в ньому за рішенням Громадської ради;

ініціювати залучення експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її постійних та тимчасових робочих органів.

4.2. Члени Громадської ради зобов'язані:

брати участь у засіданні Громадської ради та її постійних та тимчасових робочих органів, членами яких вони є;

виконувати представницькі функції Громадської ради тільки за наявності таких повноважень (рішення Громадської ради, доручення Голови Громадської ради);

повідомляти Громадську раду (письмово, в електронній та інших формах) про отриману інформацію, що належить до компетенції Громадської ради, у тому числі щодо можливих порушень законодавства чи подій, що можуть мати великий суспільний резонанс;

дотримуватися ділового етикету під час роботи в Громадській раді.

Розділ 5. Формування Громадської ради

5.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники ІГС, які провадять свою діяльність у сфері, що пов'язана з діяльністю Мінсоцполітики, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

5.2. ІГС незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

5.3. До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники ІГС, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

5.4. Персональний склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені тими ІГС, які за рішенням ініціативної групи допущені до участі в установчих зборах.

5.5. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

5.6. Строк повноважень складу Громадської ради - два роки.

5.7. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного ІГС.

5.8. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

5.9. Для формування складу Громадської ради Мінсоцполітики не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю ІГС (далі - ініціативна група).

Якщо при Мінсоцполітики вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється Мінсоцполітики не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи Мінсоцполітики затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники ІГС, які не представлені у складі Громадської ради, представники Мінсоцполітики.

Персональний склад ініціативної групи Мінсоцполітики оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня її утворення.

Ініціативна група на засіданнях відповідно до своїх повноважень приймає рішення щодо проведення установчих зборів, перевірки документів, документування діяльності, акредитації представників ЗМІ та інших процедурних питань.

5.10. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Мінсоцполітики в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

5.11. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі із зазначенням мети і завдань членства у Громадській раді, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС.

5.12. До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в ІГС, контактної інформації;

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та витяг із статуту (положення) ІГС щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання ІГС як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності ІГС (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання ІГС Мінсоцполітики письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у соціальній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли ІГС працює менше року, - за період діяльності);

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ІГС, номер контактного телефону.

5.13. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

5.14. У разі виявлення невідповідності документів, поданих ІГС, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це ІГС з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

5.15. За результатами перевірки документів, поданих ІГС, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників ІГС, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

5.16. Підставами для відмови представнику ІГС в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих ІГС, вимогам цього Положення;

неусунення ІГС невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений у пункті 5.14 цього Положення;

невідповідність ІГС або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктами 5.1 - 5.3 цього Положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова ІГС від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування ІГС, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

5.17. Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників ІГС, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності ІГС за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з Мінсоцполітики, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики та в інший прийнятний спосіб.

5.18. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар зборів, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

5.19. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

5.20. Мінсоцполітики на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради, який оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розділ 6. Припинення членства в Громадській раді, дострокове припинення діяльності Громадської ради

6.1. Членство в Громадській раді припиняється на підставі її рішення у разі:

систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

повідомлення ІГС про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

скасування державної реєстрації ІГС, представника якого обрано до складу Громадської ради;

неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом Громадської ради відповідної заяви;

обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

смерті члена Громадської ради.

6.2. У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

6.3. Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням Мінсоцполітики на підставі протоколу засідання Громадської ради. Мінсоцполітики оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

6.4. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, Мінсоцполітики вживає заходів для доукомплектування складу Громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу Громадської ради.

6.5. Діяльність Громадської ради припиняється достроково у разі:

непроведення засідання Громадської ради протягом двох кварталів;

невиконання Громадською радою без об'єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації Мінсоцполітики.

6.6. Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється наказом Мінсоцполітики.

6.7. У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених пунктом 6.5 цього Положення, Мінсоцполітики утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 5.9 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

Розділ 7. Керівні та робочі органи Громадської ради

7.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

7.2. Член Громадської ради, який одночасно очолює будь-яку іншу громадську раду, утворену відповідно до вимог Типового положення про Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 (зі змінами), не може бути обраним головою Громадської ради.

7.3. Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів Громадської ради шляхом рейтингового голосування, кількість яких визначається рішенням Громадської ради.

7.4. Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у Громадській раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою.

7.5. У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов'язки виконує визначений Громадською радою член цієї ради.

7.6. Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

організовує підготовку і проведення засідань Громадської ради; готує проект порядку денного чергового (позачергового) засідання Громадської ради, головує на засіданнях Громадської ради;

підписує документи від імені Громадської ради;

представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації тощо;

може брати участь у засіданнях колегії Мінсоцполітики та входити до її складу;

за погодженням із Громадською радою розподіляє обов'язки між своїми заступниками.

7.7. Заступник голови Громадської ради:

вносить пропозиції щодо створення постійних або тимчасових робочих органів Громадської ради;

організовує моніторинг громадської думки з питань, що стосуються напрямів його діяльності у Громадській раді;

вчиняє інші дії, узгоджені з головою Громадської ради, відповідно до покладених на нього завдань;

за дорученням голови Громадської ради у період його відсутності організовує діяльність Громадської ради;

разом із головою та секретарем Громадської ради, головами постійних робочих органів Громадської ради бере участь у підготовці проектів щорічного звіту про діяльність Громадської ради.

7.8. З числа членів Громадської ради на першому її засіданні обирається секретар Громадської ради, який забезпечує організаційні, інформаційні та матеріально-технічні функції діяльності Громадської ради.

7.9. За заявою Громадської ради Міністр може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника Мінсоцполітики.

7.10. Секретар Громадської ради:

забезпечує поточну діяльність Громадської ради;

оформляє протоколи засідань Громадської ради та інші документи;

залучає до виконання покладених на нього завдань секретарів постійних робочих органів Громадської ради;

підраховує голоси на засіданнях Громадської ради;

організовує розгляд, звернень громадян та ІГС;

виконує інші функції, необхідні для ефективного забезпечення виконання Громадською радою своїх повноважень.

7.11. З метою налагодження ефективної роботи Громадської ради та відпрацювання питань за відповідними напрямами діяльності рішенням Громадської ради визначається структура Громадської ради і утворюються її постійні та тимчасові робочі органи, кількість, назви та персональний склад яких визначає Громадська рада шляхом голосування.

7.12. До складу постійного робочого органу має входити не менше ніж п'ять постійних членів Громадської ради.

7.13. Постійний робочий орган Громадської ради очолює голова, поточну діяльність постійного органу забезпечує секретар.

7.14. Персональний склад постійного робочого органу визначається членами Громадської ради та оголошується на її засіданні. Член Громадської ради може входити до складу тільки одного постійного робочого органу.

7.15. Засідання постійного робочого органу проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради, плану роботи відповідного постійного робочого органу та в разі виникнення потреби, але не рідше ніж два рази на квартал. Інші члени Громадської ради та особи, які не є членами Громадської ради, можуть брати участь у засіданні постійного робочого органу із правом дорадчого голосу.

7.16. За рішенням Громадської ради може бути заслухано звіт про діяльність постійного та тимчасового робочого органу не раніше ніж через півроку після утворення такого органу.

Розділ 8. Організаційні засади діяльності Громадської ради

8.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться відповідно до затверджених планів і напрямів роботи чи за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

8.2. Чергові засідання Громадської ради, що проводяться згідно з її річним планом роботи, скликає голова Громадської ради.

8.3. Повідомлення про дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, у тому числі позачергового, проекти порядку денного та рішень Громадської ради з питань, запланованих до розгляду, мають бути підписані головою Громадської ради чи особою, що виконує його обов'язки.

8.4. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, Міністра соціальної політики України або однієї третини загального складу її членів.

8.5. Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

8.6. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини складу її членів.

8.7. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

8.8. У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Мінсоцполітики.

8.9. За запрошенням голови Громадської ради у засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи з правом дорадчого голосу.

8.10. Рішення Громадської ради, постійних і тимчасових робочих органів приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформляються протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

8.11. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Мінсоцполітики.

8.12. Рішення Мінсоцполітики, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики та в інший прийнятний спосіб.

8.13. Інформація про прийняте Мінсоцполітики рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

Розділ 9. Інформування про діяльність Громадської ради, матеріально-технічне забезпечення Громадської ради

9.1. Громадська рада обов'язково інформує Мінсоцполітики та громадськість про свою роботу, зокрема, шляхом розміщення в рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики установчих документів, плану роботи, керівного складу, складу постійних і тимчасових робочих органів, прийнятих рішень, протоколів засідань, щорічних звітів про її роботу тощо.

9.2. Забезпечення Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює Мінсоцполітики.

9.3. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

 

Директор Департаменту
аналітичного та організаційного
забезпечення діяльності
керівництва Міністерства

С. Бичков

 

Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації