ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 1 червня 2018 року N 172

Про затвердження Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві автомобільних доріг України

Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040, Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року N 439, та з метою становлення порядку організації претензійно-позовної роботи, представництва інтересів Державного агентства автомобільних доріг України у судах та інших юрисдикційних органах наказую:

  1. Затвердити Порядок організації ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві автомобільних доріг України (далі - Порядок), що додається.
  2. Керівникам структурних підрозділів Державного агентства автомобільних доріг України, в межах повноважень, забезпечити неухильне виконання Порядку.
  3. Головному спеціалісту по роботі зі ЗМІ та зв'язками з громадськістю (О. В. Ожигова) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті державного агентства автомобільних доріг України.
  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

С. Новак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства автомобільних доріг України
01 червня 2018 року N 172

Порядок
організації ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві автомобільних доріг України

  1. Загальні положення

1.1. Порядок організації ведення претензійно-позовної робота в Державному агентстві автомобільних доріг України (далі - Порядок) розроблено з метою єдиного підходу до ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві автомобільних доріг України відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Господарського процесуального кодексу України та інших нормативно-правових актів.

1.2. Порядок встановлює основні засади організації претензійної та позовної роботи в Державному агентстві автомобільних доріг України, а також механізм взаємодії окремих самостійних структурних підрозділів Державного агентства автомобільних доріг України при підготовці (складанні) документів, необхідних для пред'явлення та розгляду претензій та позовів, забезпечення контролю за веденням претензійно-позовної роботи в Державному агентстві автомобільних доріг України, аналізі та узагальненні результатів претензійно-позовної роботи тощо.

1.3. Претензійно-позовна робота повинна сприяти:

забезпеченню виконання договірних зобов'язань;

забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів Державного агентства автомобільних доріг України;

забезпеченню відповідальності порушників договірних зобов'язань.

1.4. До претензійно-позовної роботи належить:

підготовка та розгляд претензій;

підготовка позовів та документів, необхідних для їх судового розгляду;

представництво інтересів Державного агентства автомобільних доріг України у судах;

реєстрація, облік, зберігання, відправка документів з питань претензійної та позовної роботи та здійснення інших організаційно-технічних заходів;

забезпечення контролю за веденням претензійної та позовної роботи;

вивчення, узагальнення, аналіз результатів претензійної та позовної роботи, підготовка пропозицій щодо її поліпшення;

вжиття заходів з метою усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів.

1.5. Ведення претензійної та позовної роботи в Державному агентстві автомобільних доріг України покладається на Відділ правового забезпечення.

1.6. Порядок є обов'язковим для виконання посадовими особами та працівниками Державного агентства автомобільних доріг України, які беруть участь у веденні претензійної та позовної роботи.

1.7. Відділ правового забезпечення координує, здійснює загальне методичне керівництво та перевіряє ведення претензійної та позовної роботи в Державному агентстві автомобільних доріг України.

Вимоги Відділу правового забезпечення і питань, пов'язаних з реалізацію Порядку, с обов'язковими до виконання самостійними структурними підрозділами Державного агентства автомобільних доріг України.

  1. Організація ведення претензійної роботи

2.1. Порядок пред'явлення претензій Державним агентством автомобільних доріг України

2.1.1. Державне агентство автомобільних доріг України, якщо його права та законні інтереси в господарських відносинах порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником прав та інтересів звертається до такого порушника з письмовою претензією, крім спорів, на які не поширюється порядок їх досудового врегулювання відповідно до господарського процесуального законодавства України.

2.1.2. За наявності будь-яких ознак порушення прав та законних інтересів Державного агентства автомобільних доріг України у господарських відносинах самостійний структурний підрозділ Державного агентства автомобільних доріг України, що безпосередньо виконує, організовує та/або контролює виконання господарського договору відповідно до його функцій (далі - відповідальний структурний підрозділ), невідкладно в письмовій формі звертається до керівництва Державного агентства автомобільних доріг України та інформує про вказані порушення.

2.1.3. При цьому відповідальний структурний підрозділ зобов'язаний надати керівництву Державного агентства автомобільних доріг України письмові пропозиції та запропонувати необхідні дії щодо порушника прав та законних інтересів з метою їх захисту в порядку претензійного (досудового) врегулювання, а саме: про виконання порушеного господарського зобов'язання; про сплату штрафних санкцій, процентів, відшкодування збитків; розірвання договору; про повернення (витребування) майна чи коштів; інші вимоги та/або дії щодо захисту прав та інтересів Державного агентства автомобільних доріг України.

2.1.4. За наявності письмового рішення (доручення, резолюції) керівництва Державного агентства автомобільних доріг України про необхідність вжиття заходів претензійного (досудового) захисту порушених прав та інтересів відповідальний структурний підрозділ готує проект претензії, наявні у нього документи та матеріали, необхідні для підготовки претензії:

належним чином засвідчені копії договорів, контрактів, первинних документів, листування;

документально підтверджені відомості про повне найменування, поштову адресу місцезнаходження та код юридичної та/або фізичної особи, підприємства (установи, організації), якому пред'являється претензія;

документально підтверджені відомості про найменування та номери рахунків боржника, відкритих у банківських установах або органах Державної казначейської служби України, інші необхідні документи.

2.1.5. Претензія складається відповідно до вимог законодавства.

2.1.6. Відділ правового забезпечення бере участь у підготовці та розгляді проекту претензії, підготовленого відповідальним структурним підрозділом, з наданням відповідних пропозицій та/або зауважень.

Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Державного агентства автомобільних доріг України бере участь у розгляді проекту претензії, підготовленого відповідальним структурним підрозділом, з наданням відповідних пропозицій та/або зауважень, у частині визначення суми претензії та її розрахунку або іншого фінансового обґрунтування.

2.1.7. Претензія візується безпосереднім виконавцем, керівником відповідального структурного підрозділу, керівником Відділу правового забезпечення, керівником структурного підрозділу, який бере участь у підготовці проекту претензії, та підписується керівництвом Державного агентства автомобільних доріг України.

2.1.8. Відділ правового забезпечення обліковує претензію в Журналі претензійної роботи, форма якого визначена в додатку I до цього Порядку.

2.1.9. Після реєстрації претензія та документи, що додаються до неї, надсилаються адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Копія претензії після реєстрації обов'язково передається до Відділу правового забезпечення.

2.1.10. Відповідальний структурний підрозділ здійснює контроль за своєчасним надходженням відповіді від порушника, якому була пред'явлена претензія.

2.1.11. Якщо претензія в місячний строк (якщо інший строк не визначено законодавством), який обчислюється з дня її одержання порушником, безпідставно відхилена або залишена без відповіді, відповідальний структурний підрозділ готує обґрунтований письмовий висновок щодо безпідставності цього відхилення або залишення без відповіді та передає претензійні матеріали до Відділу правового забезпечення для підготовки позову.

2.1.12. У випадку перерахування порушником грошових сум або вжиття інших заходів відповідно до претензії відповідальний структурний підрозділ та/або бухгалтерська служба невідкладно повідомляють Відділ правового забезпечення.

2.1.13. Про результати розгляду претензії Відділ правового забезпечення здійснює відповідний запис у Журналі претензійної роботи.

2.1.14. У відповідальному структурному підрозділі на кожну претензію оформляється окрема претензійна справа, в яку підшиваються всі матеріали щодо розгляду претензії.

Після завершення розгляду претензії на зворотному боці лицьового аркуша справи здійснюється опис наявних у ній документів у тій послідовності, в якій вони надходили.

2.2. Порядок розгляду претензій Державним агентством автомобільних доріг України

2.2.1. Претензія, яка надійшла до Державного агентства автомобільних доріг України, розглядається відповідальним структурним підрозділом за участю Відділу правового забезпечення.

2.2.2. Відділ правового забезпечення обліковує претензію в Журналі претензійної роботи.

2.2.3. Претензія підлягає розгляду в місячний строк (якщо інший строк не визначено законодавством), який обчислюється з дня її одержання Державним агентством автомобільних доріг України та в порядку, визначеному законодавством і Порядком.

2.2.4. При перевірці претензії з'ясовуються такі обставини:

наявність всіх документів, що підтверджують обґрунтованість претензії;

правильність складання розрахунку;

наявність правових підстав для визнання або відхилення претензії.

2.2.5. Якщо до претензії не додано всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребовуються в заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п'яти днів з дня одержання, не враховуючи часу поштового обігу.

Витребувані документи повинні бути такими, що дійсно необхідні для розгляду претензії і відсутні в Державному агентстві автомобільних доріг України.

Якщо у встановлений строк документи не одержані, претензія розглядається за наявними документами.

2.2.6. Кожен самостійний структурний підрозділ Державного агентства автомобільних доріг України, який отримав на перевірку та опрацювання претензійні матеріали, протягом десяти робочих днів перевіряє і опрацьовує їх, за наслідками чого в обов'язковому порядку готує письмові пропозиції щодо обґрунтованості чи необґрунтованості заявлених претензійних вимог. Висновок повинен бути підтверджений відповідними документами та, за необхідності, розрахунками.

2.2.7. За результатом розгляду претензії відповідальний структурний підрозділ за участю Відділу правового забезпечення готує проект відповіді про відхилення або визнання претензії.

2.2.8. У відповіді про відхилення претензії зазначаються мотиви, з яких претензія відхиляється, з посиланням на акти законодавства. У разі необхідності до нього додаються документи, що спростовують вимоги претензії.

2.2.9. У відповіді про визнання претензії зазначаються вимоги, які визнаються, а також строки та засіб їх задоволення.

2.2.10. Відповідь на претензію складається відповідно до вимог законодавства.

2.2.11. Відповідь на претензію візується безпосереднім виконавцем, керівником відповідального структурного підрозділу, керівником Відділу правового забезпечення, керівником структурного підрозділу, який бере участь у підготовці проекту відповіді на претензію, та підписується керівництвом Державного агентства автомобільних доріг України.

2.2.12. Відповідь на претензію надсилається рекомендованим або цінним листом з описом вкладення чи вручається під розписку.

Копія відповіді на претензію після реєстрації обов'язково передається до Відділу правового забезпечення.

2.2.13. Про перерахування заявнику грошових сум або вжиття інших заходів відповідно до претензії відповідальний структурний підрозділ та бухгалтерська служба невідкладно повідомляють Відділ правового забезпечення.

2.2.14. Результати розгляду претензії Відділом правового забезпечення вносяться до Журналу претензійної роботи.

2.2.15. Залишення претензії без відповіді не допускається.

2.2.16. Відділ правового забезпечення здійснює контроль за своєчасним наданням відповіді на претензію.

2.2.17. У разі ненадання відповідальним структурним підрозділом відповіді на претензію Відділом правового забезпечення готуються пропозиції про притягнення згідно із законодавством винних осіб до відповідальності, які подаються на розгляд Голові Державного агентства автомобільних доріг України для прийняття рішення.

2.2.18. Претензія з усіма копіями документів, копією відповіді та доказами її відправлення (поштова квитанція та опис вкладення або розписка про вручення) підшивається в окрему претензійну справу, яка формується та зберігається у відповідальному структурному підрозділі.

Після завершення розгляду претензії на зворотному боці лицьового аркуша справи здійснюється опис наявних у ній документів у тій послідовності, в якій вони надходили.

III. Організація ведення позовної роботи

3.1. Загальні засади здійснення позовної роботи

3.1.1. Позовна робота, у тому числі підготовка матеріалів для подання позовів, апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, відзивів (заперечень) на них, інших документів процесуального характеру, а також представлення у встановленому законодавством порядку інтересів Державного агентства автомобільних доріг України у судах під час розгляду правових питань і спорів здійснюється Відділом правового забезпечення.

3.1.2. Підставою представлення інтересів Державного агентства автомобільних доріг України є довіреність, яка підписується Головою Державного агентства автомобільних доріг України, скріплюється гербовою печаткою та діє протягом календарного року.

Представлення інтересів у судах забезпечується Відділом правового забезпечення у формі вчинення від імені Державного агентства автомобільних доріг України передбачених процесуальним законодавством України дій у межах повноважень, визначених довіреністю.

3.1.3. Довіреність виготовляється на бланку Державного агентства автомобільних доріг України та реєструється в Журналі обліку довіреностей, форма якого визначена в додатку 2 до Порядку.

3.1.4. Працівники Відділу правового забезпечення, які забезпечують представлення інтересів Державного агентства автомобільних доріг України у судах, зобов'язані:

сумлінно забезпечувати захист прав та інтересів Державного агентства автомобільних доріг України у судах;

використовувати повноваження з метою досягнення найбільш позитивного для Державного агентства автомобільних доріг України результату;

вживати заходів, спрямовані на своєчасне і повне виконання вимог суду;

повідомляти безпосереднього керівника про наявність перешкод належному виконанню представницьких функцій тощо.

3.1.5. Працівники юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України, здійснюють представлення інтересів Державного агентства автомобільних доріг України в судах на підставі довіреності, яка підписується Головою Державного агентства автомобільних доріг України, скріплюється гербовою печаткою та діє протягом календарного року.

3.1.6. Юридична служба підприємства, установи та організації, що належить до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України, звітує перед Державним агентством автомобільних доріг України відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України.

3.1.7. Відділ правового забезпечення під час підготовки документів процесуального характеру, а також представлення в установленому законодавством порядку інтересів Державного агентства автомобільних доріг України у судах має право одержувати в установленому порядку для виконання покладених на неї завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від самостійних структурних підрозділів Державного агентства автомобільних доріг України, до компетенції яких належить спірне питання.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, самостійні структурні підрозділи Державного агентства автомобільних доріг України зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу Відділу правового забезпечення.

Керівники самостійних структурних підрозділів Державного агентства автомобільних доріг України залучаються до організації з підготовки документів процесуального характеру, а також розроблення і здійснення заходів, що проводяться Відділом правового забезпечення відповідно до покладених на нього завдань.

3.1.8. Позовні матеріали Державного агентства автомобільних доріг України та ті, що надійшли до нього, зберігаються в окремих папках, відповідно до номенклатури справ.

3.2. Підстави, порядок підготовки та пред'явлення позовних заяв

3.2.1. Позов пред'являється у випадку порушення або запобігання порушенню прав та законних інтересів Державного агентства автомобільних доріг України.

3.2.2. Відділ правового забезпечення зобов'язаний своєчасно надати правову оцінку позовним документам, переданим йому відповідальним структурним підрозділом, щодо їх структурних обґрунтованості та законності.

Відділ правового забезпечення у процесі підготовки позовної заяви має право вимагати від відповідальних підрозділів додаткові матеріали, які підтверджують вимоги позивача. Якщо переданих документів виявляється недостатньо чи вони будуть неправильно оформлені, Відділ правового забезпечення має право встановити строк для усунення недоліків.

У разі, коли відповідальний структурний підрозділ не надав необхідні документи, Відділ правового забезпечення інформує про це керівництво Державного агентства автомобільних доріг України для вжиття відповідних заходів.

3.2.3. Висновок про юридичну перспективу справи має визначатися після об'єктивного аналізу з передбаченням наслідків судового розгляду з урахуванням недоліків у позиції іншої сторони, яка представляє свої інтереси, і найбільш ґрунтовних аргументів протилежної сторони.

3.2.4. Встановивши наявність правової позиції в конкретному спорі, Відділ правового забезпечення готує проект позовної заяви, в якому викладається зміст вимог Державного агентства автомобільних доріг України, вказуються фактичні обставини, що лежать в основі доказування.

3.2.5. Позовна заява оформлюється відповідно до вимог процесуального законодавства.

Зміст і форма позовної заяви повинні відповідати вимогам відповідного процесуального законодавства, чинного на час подання позову.

3.2.6. Підготовлена позовна заява візується начальником Відділу правового забезпечення та підписується уповноваженим працівником Відділу правового забезпечення або керівництвом Державного агентства автомобільних доріг України.

3.2.7. У випадках представлення підприємствами, установами та організаціями, що входять до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України, інтересів Державного агентства автомобільних доріг України в судах працівники відповідних юридичних служб обов'язково погоджують проекти процесуальних документів з Відділом правового забезпечення Державного агентства автомобільних доріг України шляхом направлення їх засобами електронного зв'язку на адресу Відділу правового забезпечення Державного агентства автомобільних доріг України.

3.2.8. Відділ правового забезпечення готує службову записку щодо необхідності оплати судового збору за подання позовної заяви та в інших випадках, передбачених законодавством.

Службова записка повинна містити найменування суду та сторін у справі, розмір судового збору, реквізити для сплати судового збору, строки для подання позовної заяви (процесуального документа) та інші важливі і необхідні для вирішення даного питання відомості.

Оплата судового збору проводиться відділом бухгалтерського обліку та звітності Департаменту планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності у строк, визначений Відділом правового забезпечення у службовій записці, з додержанням вимог законодавства щодо сплати та підтвердження сплати судового збору.

3.2.9. Позовна заява, оформлена відповідно до вимог законодавства, з доданням усіх необхідних доказів, реєструється в Журналі позовної роботи, форма якого визначена в додатку 3 до Порядку.

Журнал позовної роботи ведеться Відділом правового забезпечення.

3.2.10. Позовна заява надсилається до суду (у випадках, визначених процесуальним законодавством, іншим учасникам процесу) рекомендованим або цінним листом з описом вкладеного, або здається до канцелярії суду.

3.2.11. Після одержання ухвали суду про відкриття (порушення) провадження у справі Відділ правового забезпечення забезпечує виконання вимог цієї ухвали у строки, визначені судом.

3.2.12. Працівники Відділу правового забезпечення в установленому законодавством порядку представляють інтереси Державного агентства автомобільних доріг України під час розгляду справи в суді.

Для захисту інтересів Державного агентства автомобільних доріг України у суді, у разі необхідності, залучаються працівники інших самостійних структурних підрозділів Державного агентства автомобільних доріг України у межах їх компетенції.

3.2.13. Заяви про оскарження судових рішень, апеляційні та касаційні скарги, а також заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими та винятковими обставинами, заяви до Верховного Суду України про перегляд судових рішень оформлюються і подаються в терміни та в порядку, передбаченому процесуальним законодавством України.

При цьому працівник Відділу правового забезпечення є відповідальним за дотримання процесуальних строків, визначених законодавством.

3.2.14. Погодження, підписання, реєстрація та направлення заяв про оскарження судових рішень, апеляційних та касаційних скарг, а також заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими та винятковими обставинами, заяв до Верховного Суду України про перегляд судових рішень здійснюється в порядку, передбаченому підпунктами 3.2.6, 3.2.9 та 3.2.10 пункту 3.2 Порядку.

3.2.15. Відділом правового забезпечення здійснюється аналіз судових рішень, за результатом якого приймається рішення про:

подання до суду в порядку, визначеному процесуальним законодавством, відповідних процесуальних документів, необхідних для оскарження або перегляду, або роз'яснення судового рішення;

необхідність звернення до суду з метою отримання виконавчих документів;

проведення інших необхідних для захисту інтересів Державного агентства автомобільних доріг України заходів.

3.3. Порядок підготовки відзивів (заперечень, пояснень) на подані (надіслані) до Державного агентства автомобільних доріг України позови, заяви

3.3.1. Позовна заява, яка надійшла до Державного агентства автомобільних доріг України для участі у справі у процесуальному статусі відповідача або третьої особи, обліковується Відділом правового забезпечення в Журналі позовної роботи.

3.3.2. Відділ правового забезпечення вивчає вимоги, викладені в позовній заяві, аналізує їх та, у разі необхідності, направляє позовну заяву до відповідного структурного підрозділу, який у строк, що не перевищує семи робочих днів з дати отримання зазначених документів, зобов'язаний надати висновок та необхідні документи по суті позовних вимог.

3.3.3. На основі документів, визначених у підпункті 3.3.2 пункту 3.3 Порядку, Відділ правового забезпечення готує проект відзиву (заперечення, пояснення) або інформує керівництво Державного агентства автомобільних доріг України про необхідність їх визнання, можливість укладення мирової угоди тощо.

3.3.4. Погодження, підписання, реєстрація та направлення відзиву (заперечення, пояснення), а також аналіз прийнятих судових рішень здійснюється в порядку, передбаченому підпунктами 3.2.6, 3.2.9, 3.2.10 та 3.2.15 пункту 3.2 Порядку.

  1. Аналіз претензійної та позовної роботи

4.1. Відділ правового забезпечення аналізує стан претензійної і позовної роботи в Державному агентстві автомобільних доріг України за півроку та рік.

При здійсненні аналізу стану претензійної і позовної роботи на підприємствах, установах та організаціях, що входять до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України, Відділ правового забезпечення використовує дані облікових журналів та відомості, що надані відповідальними структурними підрозділами.

При здійсненні аналітичного узагальнення стану претензійної і позовної роботи в Державному агентстві автомобільних доріг України та на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України, Відділ правового забезпечення, крім даних облікових журналів та відомостей, що надані відповідальними структурними підрозділами, використовує інформацію юридичних служб підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України, яка надається засобами електронного зв'язку на адресу Відділу правового забезпечення Державного агентства автомобільних доріг України, та інформацію про стан правової роботи підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України.

4.2. На вимогу Голови Державного агентства автомобільних доріг України аналіз стану претензійної та позовної роботи здійснюється Відділом правового забезпечення за місяць, квартал, півроку, рік.

4.3. Результати аналізу Відділ правового забезпечення викладає письмово з цифровими даними.

4.4. Аналіз здійснюється в такому порядку:

з кожної категорії претензій, позовів наводяться найчастіші випадки порушень, допущені відповідальними структурними підрозділами, найхарактерніші претензії, позови на значні суми, причини та умови їх виникнення;

вносяться пропозиції щодо вжиття конкретних заходів та здійснення організаційних дій для поліпшення претензійно-позовної роботи, запобігання непродуктивним витратам та збиткам, відшкодування шкоди, заподіяної Державному агентству автомобільних доріг України, за рахунок винних осіб.

4.5. Результати аналізу претензійної та позовної роботи доводяться до відома Голови Державного агентства автомобільних доріг України.

4.6. У необхідних випадках за погодженням з Головою Державного агентства автомобільних доріг України, Відділом правового забезпечення готуються відповідні методичні рекомендації щодо шляхів усунення недоліків, виявлених у претензійній та позовній роботі, та поліпшення претензійної та позовної роботи.

4.7. За необхідності на прохання керівників інших структурних підрозділів та за погодженням з керівництвом Державного агентства автомобільних доріг України Відділ правового забезпечення проводить методичні заняття з працівниками цих підрозділів з метою вивчення та/або роз'яснення норм законодавства.

 

Начальник Відділу
правового забезпечення

Н. Шумська

 

Додаток 1
до Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві автомобільних доріг України
(підпункт 2.1.8 пункт 2.1 Порядку)

ЖУРНАЛ
претензійної роботи

Розпочатий "___" ____________ 20__ року.

Закінчений "___" ____________ 20__ року.

Особи, відповідальні за ведення журналу: ________________________________________________________________________________________

Зразок журналу

 

N
з/п

Дата вих. N претензії

Найменування юридичної/фізичної особи, кому пред'явлена претензія

Сума претензії (якщо вона підлягає грошовій оцінці)

Короткий зміст претензії

Кінцевий строк надання відповіді

Дата та N відповіді, дата та вх. N канцелярії

Результати розгляду претензії (визнання/відхилення (повністю/частково), сума

Дата та N платіжного документа про перерахування коштів

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N
з/п

Дата та N претензії, дата та вх. N канцелярії

Найменування юридичної/фізичної особи, ким пред'явлена претензія

Сума претензії (якщо вона підлягає грошовій оцінці)

Короткий зміст претензії

Кінцевий строк надання відповіді

Дата та вих. N відповіді

Результати розгляду претензії (визнання/відхилення (повністю/частково), сума

Дата та N платіжного документа про перерахування коштів

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                             

 

Додаток 2
до Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві автомобільних доріг України
(підпункт 3.1.3 пункт 3.1 Порядку)

ЖУРНАЛ
обліку довіреностей

Розпочатий "___" ____________ 20__ року.

Закінчений "___" ____________ 20__ року.

Особи, відповідальні за ведення журналу: ________________________________________________________________________________________

Зразок журналу

 

N
з/п

Дата та N довіреності

Посада, прізвище та ініціали, кому видана довіреність

Строк дії довіреності

Посада, прізвище та ініціали, ким підписана довіреність

Посада, прізвище та ініціали, ким підготовлено проект довіреності

Примітка (зазначається документ, у разі наявності, на підставі якого видана довіреність)

1

2

3

4

5

6

7

 

Додаток 3
до Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві автомобільних доріг України
(підпункт 3.2.9 пункт 3.2 Порядку)

ЖУРНАЛ
позовної роботи

Розпочатий "___" ____________ 20__ року.

Закінчений "___" ____________ 20__ року.

Особи, відповідальні за ведення журналу: ________________________________________________________________________________________

Зразок журналу

 

N
з/п

Дата та N позовної заяви

Найменування відповідачів, третіх осіб

Зміст позовної заяви, ціна позову

Найменування суду 1-ої інстанції, N справи

Результат розгляду позовної заяви

Дата та N апеляційної скарги

Найменування суду апеляційної інстанції, N справи

Результат розгляду апеляційної скарги

Дата та N касаційної скарги, заяви

Результат розгляду касаційної скарги, заяви

Дата та N виконавчого документа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N
з/п

Дата та вх. N позовної заяви

Дата та N позовної заяви

Найменування відповідачів, третіх осіб

Зміст позовної заяви, ціна позову

Найменування суду 1-ої інстанції, N справи

Результат розгляду позовної заяви

Дата та N апеляційної скарги

Найменування суду апеляційної інстанції, N справи

Результат розгляду апеляційної скарги

Дата та N касаційної скарги, заяви

Результат розгляду касаційної скарги, заяви

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                                           

_________