УКАЗ
Президента України

Про Раду з питань свободи слова та захисту журналістів

З метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

 1. Утворити Раду з питань свободи слова та захисту журналістів як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
 2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Раду з питань свободи слова та захисту журналістів;

персональний склад Ради з питань свободи слова та захисту журналістів.

 1. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 23 лютого 2016 року N 61 "Про Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова";

Указ Президента України від 12 грудня 2016 року N 552 "Про зміни у складі Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова";

Указ Президента України від 15 грудня 2017 року N 421 "Про зміни у складі Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова".

 1. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
6 листопада 2019 року
N 808/2019

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 листопада 2019 року N 808/2019

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань свободи слова та захисту журналістів

 1. Рада з питань свободи слова та захисту журналістів (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.
 2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, міжнародними договорами України, укладеними в установленому порядку, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
 3. Основними завданнями Ради є формування пропозицій щодо захисту інформаційного простору в інтересах інформаційної безпеки України, забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об'єктивної, достовірної інформації, а також забезпечення гарантій законної професійної діяльності журналістів.
 4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) аналізує законодавство в інформаційній сфері та розробляє пропозиції щодо його вдосконалення;

2) здійснює моніторинг стану забезпечення захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова в Україні, додержання журналістських стандартів, вносить пропозиції щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів;

3) розробляє заходи щодо конструктивної взаємодії державних органів, інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації з питань свободи слова та забезпечення гарантій законної професійної діяльності журналістів;

4) здійснює моніторинг інформаційного простору, формує пропозиції щодо вирішення актуальних питань захисту інформаційної безпеки України;

5) розглядає та вносить пропозиції з інших питань, які стосуються свободи слова та захисту журналістів.

 1. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) взаємодіяти з іншими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також вживає відповідних заходів щодо налагодження взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями;

2) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи та матеріали;

3) залучати до розгляду питань, що належать до компетенції Ради, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, експертів (за їх згодою);

4) утворювати робочі групи для опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Ради;

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів із питань, що належать до компетенції Ради.

 1. Склад Ради формується з числа фахівців інформаційної сфери, зокрема журналістів, які мають значний досвід професійної діяльності, вчених, експертів з відповідних питань, представників засобів масової інформації, а також представників громадських об'єднань та міжнародних організацій, діяльність яких стосується питань свободи слова та захисту журналістів.
 2. Рада утворюється у складі секретаря та інших членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Персональний склад Ради затверджує Президент України.

Члени Ради беруть участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях Ради та права голосу на таких засіданнях іншим членам Ради чи іншим особам.

У роботі Ради можуть брати участь із правом дорадчого голосу консультанти та спостерігачі від міжнародних організацій (за їх згодою).

Порядок роботи Ради, її робочих груп визначається регламентом, який затверджується на її першому засіданні.

 1. Секретар Ради:

організовує діяльність Ради та головує на її засіданнях;

ініціює проведення засідань Ради, забезпечує підготовку питань до розгляду Радою;

здійснює моніторинг реалізації прийнятих Радою рішень;

представляє Раду у взаємодії з іншими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, а також із засобами масової інформації, громадськими об'єднаннями, міжнародними організаціями;

інформує Президента України і громадськість про діяльність Ради;

вносить на розгляд Президентові України пропозиції щодо персонального складу Ради.

 1. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

Рішення Ради ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом особистого відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос секретаря Ради є вирішальним.

Рішення Ради оформлюється протоколом, що підписується секретарем Ради.

 1. Організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Ради здійснюється Офісом Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).
 2. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Керівник
Офісу Президента України

А. БОГДАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 листопада 2019 року N 808/2019

СКЛАД
Ради з питань свободи слова та захисту журналістів

МІСЬКИЙ
Вадим Васильович

- громадський діяч, секретар Ради (за згодою)

БУРМАГІН
Олександр Олександрович

- юрист (за згодою)

ВЛАЩЕНКО
Наталія Вікторівна

- журналіст, продюсер (за згодою)

ГОРОДЕЦЬКА
Ірина Олегівна

- юрист (за згодою)

ГУМЕНЮК
Наталія Петрівна

- журналіст (за згодою)

ДУЦИК
Діана Ростиславівна

- громадський діяч (за згодою)

ЄЛІЗАРОВ
Павло Олександрович

- продюсер (за згодою)

КРЕЧЕТОВ
Максим Геннадійович

- журналіст (за згодою)

ЛЕБЕДЄВА
Тетяна Яківна

- громадський діяч (за згодою)

ОСТАПА
Світлана Віталіївна

- журналіст, редактор (за згодою)

ПИСАНКО
Людмила Олександрівна

- редактор (за згодою)

ПОПОВА
Тетяна Валеріївна

- громадський діяч (за згодою)

ТОМІЛЕНКО
Сергій Антонович

- громадський діяч, журналіст (за згодою)

ШЕВЧЕНКО
Тарас Сергійович

- юрист, громадський діяч (за згодою)

ШТУРХЕЦЬКИЙ
Сергій Володимирович

- громадський діяч (за згодою).

 

Керівник
 Офісу Президента України

А. БОГДАН

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації